133/456 M.2 Pimolrat,,
Bangbuatong, Nonthaburi, 11110 Tel.02-9279454 Fax.02-9279119

095-291-4565 (ระบบงานพื้น) , 087-519-7561(ระบบงานสื่อสารและความปลอดภัย)
mdengineeringandsupply@gmail.com

ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบแจ้งเตือนการบุกรุก

     สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกประตูให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น ไม่เพียงเฉพาะในออฟฟิศ สำนักงานเท่านั้นที่มีความจำเป็น แม้ในอาคารบ้านเรือนก็มีความจำเป็น เพราะคุณอาจจะเผอเรอลืมล๊อคประตูก็เป็นได้ อันอาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบ access control เข้ามาช่วยเหลือ